Er valt wat te kiezen,… bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart

Over iets minder dan twee weken mogen we als burgers weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente beslist onder andere over de inrichting van de wijken. Daarom een kort verslag met weblinks naar de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die nu in de gemeenteraad zitten op alfabetische volgorde. Dit is geen stemadvies, want hoewel wonen belangrijk is, zijn er meer zaken waar de gemeente over beslist. Komt je eigen woonvisie over de Weezenhof overeen met de toekomstplannen van de partij waarop je wilt stemmen, prima! Maar zie je dat je voorkeurspartij toch iets anders over het Winkelcentrum Weezenhof denkt, of er niet genoeg aandacht aan besteedt? Stuur dan een vraag naar de partij en/of de gemeenteraadsleden en leg ze uit waarom je vindt dat een goed winkelcentrum en prettige woningen in Weezenhof noodzakelijk zijn voor de wijk.

50 Plus

Verkiezingsprogrammawebsite en e-mail

Er is alleen een landelijk verkiezingsprogramma beschikbaar, daarin constateert de partij “De meeste ouderen wonen in de steden en blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde woonomgeving leven”. Daarom zetten ze in op “Leeftijdsbestendige, voor ouderen en gehandicapten toegankelijke en energiezuinige nieuwbouw”. En qua natuur ook op:Bijenhotels om nest- of schuillocaties te bieden voor bijen, vlinders en andere insecten”.

CDA

Verkiezingsprogramma, website en webformulier

“Dukenburg kan levendiger worden door bijvoorbeeld in de winter oliebollenkramen neer te zetten bij Stadspark, of…” schrijven de christen-democraten. Ook verbetering rondom de situatie in de Dukenburg staat op de agenda. Om de woningnood aan te pakken wil men de grondprijs voor een lagere prijs aanbieden “Onder de voorwaarde dat de ontwikkelaar de huurprijs beperkt tot een maximum van € 900,-”. Zou dit over de plannen van het Winkelcentrum en de woningen erboven gaan?

Democraten ’66

Verkiezingsprogramma, website en e-mail

De voorkeur van D66 wordt duidelijk enthousiast beschreven: “De hoogte in! We verstedelijken sterk waar het logisch en aantrekkelijk is: rondom stations en aan het water. We kiezen voor hoogbouw op deze locaties, geschikt voor onder andere eenpersoonshuishoudens, senioren en studenten. Alleen als we echt hoog durven gaan, kunnen we in de stad grote aantallen woningen toevoegen”. Gelukkig gaat dit over het centrum, want over stadsdeel Dukenburg, waar de wijk Weezenhof onderdeel van is, schrijven ze: “We creëren hier ruimte voor koopwoningen, ondernemerschap en creativiteit. Maar veel concreter dan dit wordt het helaas niet: “Verder vernieuwen we de winkelcentra, het hart van de wijk, door woningen toe te voegen.” Hoe men dat voor ogen ziet laat men in het midden.

Gewoon Nijmegen Nu

Verkiezingsprogramma, website

Enerzijds schrijft men in het verkiezingsprogramma: “Doordat er, zeker in de bestaande stad, steeds minder bouwgrond beschikbaar is mag een nieuwbouwproject niet belemmerd worden door een stop op het aantal woonlagen.”. En in een nieuwbouwproject zou “… dan ook verplicht een percentage zorgwoningen moeten worden aangebracht”, bij voorkeur op de laagste verdiepingen. Anderzijds wil men ook meer parken en speeltuinen, en de buurtbewoners betrekken bij de aanleg ervan.

Groenlinks

Verkiezingsprogramma, website en e-mail

Een paar quotes uit het verkiezingsprogramma: “We willen op groen én sociaal gebied in wijken investeren. In ‘wijkgesprekken’ kunnen bewoners aangeven hoe we hun buurt kunnen verbeteren.” En iets verderop staat: “We stellen scherpere eisen aan de milieuprestaties en circulariteit van nieuwbouw.  Materialen moeten zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden, denk aan houtskeletbouw.”. Het hoogste houten gebouw is maar liefst 85.4m, dus hoogte vormt geen belemmering om ook het Winkelcentrum Weezenhof van hout te maken. Verderop staat er: “We investeren in een aantrekkelijke en groene openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen en ontmoeten. Hoe? Met (natuur)speeltuinen, voetbalveldjes en beweegtoestellen, skatebanen en …”.

Partij voor de Dieren

Verkiezingsprogramma (ook in gewone taal), website en webformulier

De partij komt behalve voor de dieren ook op voor de bomen: “Het Bomenplan van Nijmegen wordt geactualiseerd en aangescherpt, zodat Nijmegen minstens dubbel zoveel bomen plant als nu is afgesproken.” Verder staat lokaal winkelen er op de agenda: “Bij het toevoegen van woningen worden altijd maatschappelijke voorzieningen zoals scholen, zorgcentra, openbaar vervoer, parken, speeltuinen en winkels toegevoegd.” De ideeën over Weezenhof of Dukenburg worden niet expliciet genoemd.

PvdA

Verkiezingsprogramma, website en e-mail

Over winkelcentra schrijft de PvdA:  “Voor de winkelcentra in Malvert en Weezenhof is een nieuwe impuls nodig en ook winkelcentrum Dukenburg moet zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk

centrum voor het hele stadsdeel.” Iets eerder wordt geschreven: “Een goede en duurzame inrichting van de openbare ruimte (straten, pleintjes, groen) en de gebouwen is belangrijk voor een positieve binding met de buurt.” En er is aandacht voor vergroening van de stad: “Bomen en struiken verminderen ongezond fijnstof in de lucht en zorgen voor verkoeling als het heet is.”.

Socialistische Partij

Verkiezingsprogramma, website en e-mail

Het programma spreekt zich duidelijk uit: “In elke wijk is er minstens een (wijk)accommodatie beschikbaar op loopafstand waar volwassenen, kinderen en jongeren terecht kunnen. Bewonersinitiatieven en activiteiten krijgen voorrang: er is altijd ruimte om wijkbewoners

en hun activiteiten onder te brengen.”. En verderop: “Wij sluiten geen wijkcentra, maar zetten in op het verhogen van de bezettingsgraad. Dat wil zeggen dat de beschikbare ruimte zoveel mogelijk gebruikt dient te worden door buurtbewoners en (maatschappelijke) organisaties.” Een expliciete uitspraak over de situatie in de Weezenhof wordt niet genoemd.

Stadspartij Nijmegen

Verkiezingsprogramma, website en e-mail

Over het wonen de schrijft de Nijmeegse stadspartij in haar verkiezingsprogramma: “Iedere wijk heeft recht op zijn eigen ‘Dorpsplein’. Een mooi parkje waar je met elkaar kunt spelen en picknicken.’…” en even verderop: “Het winkelcentrum Weezenhof herrijst in samenspraak met de bewoners.” Ook is er een speciale paragraaf gewijd aan: “Ruimte voor ontmoeting in onze stadswijken”. De stadspartij beschrijft heldere keuzes voor de afweging tussen bouwen en wonen.

VVD

Verkiezingsprogramma, website en webformulier

De liberalen schrijven in hun verkiezingsprogramma: “De realiteit is hierbij dat de ruimte schaars is en dat we ook met elkaar vele andere functies in de stad ruimte willen geven. Nieuwe wijken moeten ook voldoende groen en leefbaar zijn. Daarom is het onvermijdelijk dat Nijmegen meer de hoogte in gaat.”. Verderop schrijft men: “De Nijmeegse VVD wil: … groenere wijken. We voegen groen toe op plekken waar dat kan. Zo worden onnodig versteende ruimtes aangepakt en komt er meer groen in plaats van stenen”.

Conclusie

In verkiezingsprogramma’s groeien de bomen tot de hemel, daar wel, maar wat blijft erover als de belangen werkelijk worden afgewogen? Het blijft bevreemdend dat men flinke hoogbouw wil plaatsen in het centrum van de Weezenhof terwijl we nog geen kilometer zuidelijker al door platteland omringt worden. Als we onze woonwereld niet tot de gemeentegrens zouden laten beperken, maar de buurtgemeenten erbij betrekken kan er veel ruimtelijker gebouwd worden. En kunnen we inzetten op een meer openbare ruimte, natuurlijk groen en een ontmoetingsplein in plaats van een nogal versteend plan.

Volg wat de gemeenteraad doet

Op de website van de gemeente staan de amendementen, moties, besluiten, etc. van de afgelopen periode. Want iets beloven is een ding, het waarmaken is het echte werk.

En nog een tip voor tijdens het surfen…

Vrijwel alle websites van de politieke partijen bevatten cookies. Of ze je volgen weet ik niet, maar om te voorkomen dat ze dat kunnen kun je natuurlijk alle websites bekijken in privacy modus van je browser (bijv. Firefox), zie voor uitleg hier. Na het afsluiten van dit privévenster zijn de cookies uit dat venster in ieder geval weer gewist.