Nieuwbouwplannen Winkelcentrum Weezenhof – vervolg

Wat ging vooraf ? :

Op 3 januari j.l. heeft de voorzitter van het Bewonersplatform Weezenhof aan alle Raadsfracties en aan het College van B&W het document “Pleitnotitie en Bevindingen Nota inzake ontwerpplan nieuwbouw winkelcentrum Weezenhof “ aangeboden. In dit document zijn de resultaten van de in oktober j.l gehouden enquête neergelegd. Tevens wordt daarin de lokale politiek verzocht om met de wijk in gesprek te gaan over door onze wijkbewoners gewenste aanpassingen in het ontwerpplan van Dornick BV.

Want bedenk wel : als dit gebouw gerealiseerd wordt dan staat het er minstens 70, zo niet 100 jaar. Het Platformbestuur wil aandacht voor de lange termijn. “Meerdere generaties Weezenhof bewoners zullen moeten omgaan met dit gebouw, ermee leren leven.“

De enquête leert dat als wijkbewoners één ding aan het plan mochten veranderen, dan kiezen zij vooral voor: minder hoog bouwen ,minder massaal bouwen ,het gebouw een kwartslag draaien en een ontmoetingsruimte inplannen, een centrale plek, zoals elke wijk die heeft….

Ook is opvallend dat de 119 geplande woningen niet voldoen aan normale eisen voor seniorenwoningen. Daarmee wordt een kans gemist op doorstroming in en op de wijk- woningmarkt ! In een volgend artikel komen wij nader op dit onderwerp terug.

Op www.huisvanweezenhof.nl/pleitnotitie en www.weezenhofcentraal.nl vindt U bovenvermeld document met alle enquête resultaten en een lijst van de door Weezenhoffers gewenste aanpassingen in het plan terug. Neem daar kennis van !

Hoe gaat het verder ?

Volgens planning van de gemeente wordt ( nog ) in het eerste kwartaal van 2022 de noodzakelijke bestemmingsplanwijziging ter visie gelegd. Krachtens de Inspraak -verordening kan elke burger zijn of haar zienswijze op het bestemmingsplan dat de nieuwbouw door Dornick BV bestuursrechtelijk moet vastleggen, indienen. Op dit moment is niet duidelijk, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, of de oude, dan wel de nieuwe gemeenteraad dit bestemmingsplan zal vaststellen .Maar nu al roepen wij u op : maak gebruik van uw inspraakrecht !

Wordt vervolgd ….

CHRIS M DE KLEIN
Voorzitter Werkgroep Centrale Locatie

 
Scroll naar boven