Privacyverklaring

De Stichting Huis van Weezenhof (HvW) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Huis van Weezenhof 5514 A – 6536 EE Nijmegen
info@huisvanweezenhof.nl

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?
1. mailadres en indien opgegeven voor- en achternaam van abonnees op de nieuwsbrief
2. mailadres en indien opgegeven naam van vrijwilligers voor onze activiteiten

Wie heeft toegang tot deze gegevens?
1. De bestuursleden en de beheerder van de website.
2. Wij verstrekken geen gegevens van onze leden aan externe personen of organisaties.

Hoe lang leggen wij de gegevens vast?
1. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen nodig is om onze doelen te realiseren.

Waarvoor leggen wij deze gegevens vast?
1. Voor het informeren van geïnteresseerden en vrijwilligers over activiteiten.

Hoe gaan wij om met foto’s?
De website, de facebookpagina en het youtubekanaal hebben tot doel informatie te verstrekken over de activiteiten van HvW. Het auteursrecht ten aanzien van de inhoud van de website en facebook berust bij HvW. Het is niet toegestaan de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk openbaar te maken en/of in enige vorm of op enige wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van de stichting.

Tijdens alle activiteiten door de stichting georganiseerd kunnen video- of foto-opnamen gemaakt worden. De redactie van de website bepaalt, indien wenselijk in overleg met de fotograaf, welke foto’s op website en facebook worden gezet. Voor plaatsing van opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website of onze facebookpagina wordt indien mogelijk vooraf toestemming gevraagd aan betrokkenen. Wij kunnen echter niet garanderen dat aan iedereen te allen tijde persoonlijk toestemming gevraagd is. Als een persoon problemen heeft met een foto dan kan in overleg met deze persoon besloten worden de foto(’s) te verwijderen. Personen die bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s dienen dit per email of schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Het bestuur neemt bij een bezwaar zo spoedig mogelijk (binnen een maand) contact op met de bezwaarmaker om tot een passende oplossing te komen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@huisvanweezenhof.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. HvW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HvW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huisvanweezenhof.nl

Nijmegen, maart 2019

 
Scroll naar boven