Statuten

AKTE NOTARIS VAN MOURIK, 2018
Voorbereid door mr. M.J. Duits
Dossier 2018.14483.01/DUI
OPRICHTING VAN EEN STICHTING
(Stichting Huis van Weezenhof)

Aantal Bijlagen gehecht aan de originele akte: 0

Vandaag, eenentwintig januari tweeduizend negentien (21-01-2019), verschijnen voor mij, mr. Roland Harco Yvo van Mourik, notaris te Nijmegen:

1. Verschijnende personen; de comparanten
1.1. mevrouw Martina Vaane, wonende Weezenhof 2075, 6536 JL Nijmegen.
1.2. de heer Peter Cornelis Simeon Scholtens, wonende Weezenhof 6733, 6536 BE Nijmegen.
1.3. de heer Bernardus Jacobus Maria Wolters, wonende Weezenhof 8022, 6536 CN Nijmegen.
1.4. mevrouw Johanna Helena Maria Andringa, wonende Weezenhof 2523, 6536 JH Nijmegen.
1.5. mevrouw Jacoba van Kollenburg, wonende Weezenhof 6443, 6536 AW, Nijmegen.

2. Hoedanigheid verschijnende personen; de partijen bij de akte
De comparanten handelen voor zichzelf, hierna ook te noemen: de oprichters.

3. Oprichting stichting
De comparanten verklaren een stichting op te richten, waarvoor de volgende statuten worden vastgesteld:

Statuten
Naam en zetel

Artikel 1
1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Huis van Weezenhof.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen.

Doel
Artikel 2
2.1. De stichting heeft ten doel:
het beheren en exploiteren van het Huis van Weezenhof: een ontmoetingsruimte voor de bewoners van de wijk Weezenhof te Nijmegen. Deze ontmoetingsruimte heeft het doel de leefbaarheid en sociale cohesie in de Weezenhof te bevorderen.
2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
a. het exploiteren van het Huis van Weezenhof en diverse ruimtes gelegen nabij en behorende tot het Huis van Weezenhof;
b. het voor en door bewoners van Weezenhof (laten) organiseren van activiteiten;
c. het aantrekken en begeleiden van vrijwilligers die bij de activiteiten betrokken zijn.
2.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen
Artikel 3
3.1.
Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
• bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren, zoals geldschieten, donateurs, sponsoren en anderen;
• bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is;
• subsidies;
• erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
• opbrengsten van activiteiten van de stichting;
• alle andere baten.
3.2. Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur (samenstelling, benoeming en schorsing)
Artikel 4
4.1.
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf (5) leden. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
4.2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen, met dien verstande dat één (1) lid van het bestuur wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de stichting:
Stichting Bewonersplatform Weezenhof, gezeteld te gemeente Nijmegen, kantoorhoudend Weezenhof 2325, 6536 JX Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09165263 (RSIN nummer 819217062), deze rechtspersoon hierna ook te noemen: de Stichting Bewonersplatform Weezenhof.
4.3. Een bestuurslid kan worden geschorst bij besluit van het bestuur. Het besluit kan slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of 3 vertegenwoordigd is. De schorsing die niet binnen tien (10) dagen is gevolgd door ontslag vervalt na verloop van die termijn. Het bestuurslid dat is benoemd door de Stichting Bewonersplatform Weezenhof kan slechts door de Stichting Bewonersplatform Weezenhof worden geschorst.
4.4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één (1) persoon worden vervuld.
4.5. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Bestuursleden kunnen onbeperkt voor een aansluitende periode worden herbenoemd.
4.6. Na het ontstaan van een vacature wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
4.7. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 11.
4.8. De leden van het bestuur genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5
5.1.
De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft; met instemming van alle bestuursleden kan een vergadering ook elders worden gehouden.
5.2. Ieder halfjaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.
5.3. Ten aanzien van de te houden vergaderingen geldt het volgende
5.3.1. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
5.3.2. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5.3.3. Aan een verzoek als onder 5.3.2 bedoeld wordt geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie (3) weken na het verzoek wordt gehouden.
5.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens in het onder 5.3.2. bepaalde – door of namens de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet mede gerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5.5. De oproepingsbrieven vermelden de plaats en het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
5.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
5.7. Van hetgeen besproken en besloten is in de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter der vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden in de volgende vergadering door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door de voorzitter en secretaris ondertekend.
5.8. Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende.
5.8.1. Het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten kunnen slechts worden genomen met betrekking tot geagendeerde onderwerpen.
5.8.2. Indien echter ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5.8.3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd medebestuurslid laten vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts voor één (1) medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
5.8.4. Indien in een vergadering als sub 5.8.1 bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, niet eerder dan twee (2) weken maar niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
5.9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden hun stem schriftelijk voor het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient schriftelijk te worden gedaan. Schriftelijk betekent in dit verband bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. Van een aldus genomen besluit wordt, onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
5.10. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één (1) stem.Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
Een lid mist stemrecht over zaken die dat lid persoonlijk betreffen en wordt terzake van een desbetreffend voorstel niet meegeteld ter vaststelling of aan de eis van artikel 5.8.1 (het quorum) is voldaan.
5.11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5.12. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven meetellen voor het quorum. Indien de stemmen staken en niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Indien de stemmen dan wederom staken, is het voorstel verworpen.
5.13. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 6
6.1.
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
6.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij daartoe besloten is met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6.3. Indien in een vergadering als in het vorige lid bedoeld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal, niet eerder dan één (1) week en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp kan worden besloten met een meerderheid van drie/vierde der stemmen mits ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Vertegenwoordiging
Artikel 7
7.1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden.
7.2. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
7.3. De beperking van de bestuursbevoegdheid in lid 2 van het vorige artikel geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging.
7.4. De in het vorige lid vermelde beperking kan slechts door de stichting worden ingeroepen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
8.1.
Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
• door zijn overlijden;
• door het verstrijken van de mogelijkerwijze vastgestelde duur van zijn benoeming;
• door aftreden volgens rooster;
• door het krachtens een rechterlijke uitspraak verliezen van het vrije beheer over zijn vermogen;
• door schriftelijke ontslagneming met inachtneming van een redelijke termijn; en
• door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
8.2. Een bestuurslid kan voorts worden ontslagen door een besluit van de overige bestuursleden. Het door de Stichting Bewonersplatform Weezenhof benoemde bestuurslid kan slechts worden ontslagen door de Stichting Bewonersplatform Weezenhof. Indien slechts twee (2) bestuursleden in functie zijn, kan een dergelijk besluit niet worden genomen.
Indien drie (3) bestuursleden in functie zijn dient het besluit met algemene stemmen van de overige bestuursleden te worden genomen. Zijn meer dan drie (3) bestuursleden in functie dan behoeft het besluit een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen van de overige bestuursleden. Het betrokken bestuurslid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld over het voorgenomen besluit te worden gehoord.

Boekjaar, jaarstukken, begroting
Artikel 9
9.1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar.
9.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend.
9.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van de baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken worden tezamen ook genaamd “jaarstukken”.
9.4. De jaarstukken als in het vorige lid bedoeld worden door het bestuur vastgesteld en ten bewijze daarvan door alle bestuursleden ondertekend. Indien een handtekening ontbreekt wordt de reden daarvan op het desbetreffende stuk vermeld. Het bestuur is bevoegd van de jaarstukken een accountantsrapport te doen opmaken.
9.5. De vaststelling door het bestuur dechargeert de penningmeester, behalve voor hetgeen niet uit de boeken blijkt.
9.6. Het bestuur is verplicht de in 9.2. en 9.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven (7) jaren te bewaren. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.
9.7. Indien zulks als voorwaarde voor subsidieverlening gesteld wordt, worden de jaarstukken ter kennisneming toegezonden aan de subsidiërende organisatie of instelling.
9.8. Jaarlijks, zo mogelijk vóór de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk één (1) maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met betrekking tot het nieuwe boekjaar vast.
9.9. Het bestuur is voorts verplicht om op eerste verzoek van de Stichting Bewonersplatform Weezenhof alle door haar gewenste inlichtingen omtrent de vermogenstoestand van de stichting te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der stichting te tonen (daaronder begrepen (de elektronische toegang tot) de bankrekeningen van de stichting) en inzage van de boeken en bescheiden der stichting te geven.

Reglement
Artikel 10
10.1.
Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
10.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
10.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een vastgesteld reglement te wijzigen of in te trekken.
10.4. Voor besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van het reglement is een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en omzetting
Artikel 11
11.1.
Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe, alsmede het besluit tot fusie, splitsing en omzetting, moet worden genomen met een meerderheid van drie/vierde der stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
11.2. Indien in een vergadering als in 11.1 bedoeld het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan na twee (2) weken maar uiterlijk binnen vier (4) weken na de eerste vergadering een tweede vergadering worden gehouden waarin over het desbetreffende onderwerp met drie/vierde der stemmen kan worden besloten mits ter vergadering ten minste de helft van de bestuursleden als in 11.1 bedoeld, aanwezig of vertegenwoordigd is.
11.3. Wijziging van de statuten, fusie, splitsing en omzetting moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is bevoegd die akte te ondertekenen.
11.4. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging, fusie, splitsing of omzetting alsmede zo nodig de doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening
Artikel 12
12.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2 van overeenkomstige toepassing.
12.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit ter vereffening van haar vermogen nodig is.
12.3. De vereffening geschiedt door het bestuur; het bestuur is echter bevoegd een of meer vereffenaars te benoemen.
12.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.
12.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten en het eventuele reglement van kracht.
12.6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur.
12.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Artikel 13
In alle gevallen, waarin noch de wet noch de statuten of verdere reglementen voorzien, beslist het bestuur.
(einde statuten)

4. Slotverklaringen
De comparanten verklaren tenslotte:
4.1. Voor de eerste maal worden tot bestuurders van de stichting benoemd:
• tot voorzitter: mevrouw M. Vaane, voornoemd;
• tot secretaris: de heer P.C.S. Scholtens, voornoemd;
• tot penningmeester: de heer B.J.M. Wolters, voornoemd;
• tot gewoon bestuurslid: mevrouw J.H.M. Andringa, voornoemd;
• tot gewoon bestuurslid: mevrouw J. van Kollenburg, voornoemd.
4.2. Het eerste boekjaar van de stichting loopt van haar aanvang af tot en met éénendertig december tweeduizend negentien (31-12-2019).
4.3. Het adres van de stichting is Weezenhof 5514A, 6536 EE Nijmegen.

5. Slot akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is, voor zover nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor (eventueel) vermelde documenten vastgesteld.
Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. De comparanten hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend. Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om tien uur en vijfentwintig minuten.

 
Scroll naar boven